Vec C-318/20: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 26. novembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Voidafone Italia SpA, Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’economia e delle finanze/Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’economia e delle finanze, Wind Tre SpA, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Zásada zákazu diskriminácie na základe štátnej príslušnosti – Vnútroštátna právna úprava týkajúca sa poplatkov za činnosti vypočúvania nariadené súdnymi orgánmi – Nezohľadnenie zásady úplnej náhrady nákladov telekomunikačných operátorov – Článok 53 ods. 2 a článok 94 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Nedostatočné vymedzenie skutkového stavu a právneho rámca sporu vo veci samej a nespresnenie dôvodov potreby na poskytnutie odpovede na prejudiciálne otázky – Zjavná neprípustnosť)