Sag C-261/09: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. november 2010 — fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre udstedt mod Gaetano Mantello (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Stuttgart — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — retligt samarbejde i straffesager — europæisk arrestordre — rammeafgørelse 2002/584/RIA — artikel 3, nr. 2) — ne bis in idem — begrebet samme handlinger — mulighed for den fuldbyrdende judicielle myndighed for at afslå at fuldbyrde en europæisk arrestordre — endelig dom i den udstedende medlemsstat — besiddelse af narkotika — handel med narkotika — kriminel organisation)