2019 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/625, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas reikalavimais dėl tam tikrų žmonėms vartoti skirtų gyvūnų ir prekių siuntų įvežimo į Sąjungą, klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 131, 2019 m. gegužės 17 d.)