Ispravak Delegirane uredbe Komisije 2019/625 (EU) od 4. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva koji se primjenjuju na ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi (Službeni list Europske unije L 131 od 17. svibnja 2019.)