MNENJE Odbora za pravice žensk in enakost spolov za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)) Pripravljavka mnenja: Rosa Estaràs Ferragut