Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6175 — Danaher/Beckman Coulter) Текст от значение за ЕИП