ATZINUMS Sniegusi Transporta un tūrisma komiteja Juridiskajai komitejai par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un Direktīvas 2009/22/EK atcelšanu (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)) Atzinuma sagatavotājs: Georg Mayer