Υπόθεση T-725/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Δεκεμβρίου 2018 — Arysta LifeScience Netherlands κατά EFSA [Φυτοπροστατευτικά προϊόντα — Διαδικασία επανεξέτασης της έγκρισης της δραστικής ουσίας diflubenzuron — Άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 — Συμπεράσματα της αξιολόγησης των εμπειρογνωμόνων της EFSA — Μερική δημοσίευση των συμπερασμάτων αυτών — Άρθρο 63 του κανονισμού 1107/2009 — Αίτημα εμπιστευτικής μεταχείρισης ορισμένων χωρίων — Προστασία των εμπορικών συμφερόντων — Απόρριψη του αιτήματος εμπιστευτικής μεταχείρισης — Έννομο συμφέρον]