Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 juni 2013 over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing en tot intrekking van Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, de Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG en 2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) nr. 953/2009 van de Commissie (05394/1/2013 — C7-0133/2013 — 2011/0156(COD))