2012/746/EU: Sklep Komisije z dne 30. novembra 2012 o dajatve prostem uvozu blaga, namenjenem za brezplačno razdeljevanje ali dajanjem na voljo žrtvam potresov, ki so se maja 2012 zgodili v Italiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 8687)