Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razkritjih s strani bank in hranilnic