Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: General Motors Belgium Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. junija 2011 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium, Belgija) (KOM(2011)0212 – C7-0096/2011 – 2011/2074(BUD))#PRILOGA