Sklep Skupnega odbora EGP št. 112/2012 z dne 15. junija 2012 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP