Kohtuasi T-453/14: Üldkohtu 10. septembri 2015. aasta määrus – Pannonhalmi Főapátság versus parlament (Tühistamishagi — Parlamendile esitatud petitsioon Rusovces (Slovakkia) asuva Lónyay lossi omandiõiguse küsimuses — Vastuvõetamatuks tunnistatud petitsioon — Põhjendamiskohustus — Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)