Część 0 regulaminu pracowniczego EBC zawierająca zasady etyki zawodowej (Niniejsze brzmienie uchyla i zastępuje brzmienie opublikowane w  Dzienniku Urzędowym C 92 z 16.4.2004, s. 31 )