Υπόθεση C-264/09: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Σλοβακικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους — Ενέργεια — Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας — Οδηγία 2003/54/ΕΚ — Σύμβαση επενδύσεως — Διμερής συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων συναφθείσα προ της προσχωρήσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση — Άρθρο 307 ΕΚ)