Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 692/2012 του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 2012 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 43/2012 και (ΕΕ) αριθ. 44/2012 όσον αφορά την προστασία του είδους γιγαντιαίο διαβολόψαρο και ορισμένων αλιευτικών δυνατοτήτων