Uporaba Solidarnostnega sklada EU - poplave v Liguriji in Toskani Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. junija 2012 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (COM(2012)0126 – C7-0078/2012 – 2012/2051(BUD))