Υπόθεση C-78/10: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Cour d’appel de Rouen (Γαλλία) στις 8 Φεβρουαρίου 2010 — Marc Berel ως πληρεξούσιος της εταιρίας Port Angot Développement, Me Hess ως αναγκαστικός διαχειριστής της εταιρίας Port Angot Développement, εταιρία Rijn Schelde Mondia France, Receveur Principal Des Douanes De Rouen Port, Administration des douanes-Havre Port, εταιρία Port Angot Développement, διάδοχος της SAS Manutention Se Produits Chimiques Et Miniers (Maprochim), Asia Pulp & Paper France κατά Administration des Douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre