2011/886/EU: Sklep Sveta z dne 12. decembra 2011 o stališču Evropske unije na Skupnem odboru EGP glede sprememb Priloge IV (Energetika) k Sporazumu EGP