2010/477/EU: Sklep Komisije z dne 1. septembra 2010 o merilih in metodoloških standardih na področju dobrega okoljskega stanja morskih voda (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 5956) Besedilo velja za EGP