Rättelse till ansökningsomgång inom det fleråriga arbetsprogrammet för beviljande av finansiella bidrag till transeuropeisk energiinfrastruktur inom Fonden för ett sammanlänkat Europa för perioden 2014–2020 (kommissionens beslut C(2017) 2109) (EUT C 123 av den 20.4.2017)