Поправка на Покана за представяне на предложения в рамките на многогодишната работна програма за отпускане на финансова помощ в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа за периода 2014—2020 г. (Решение С(2017) 2109 на Комисията) (ОВ C 123, 20.4.2017 г.)