Περίληψη της απόφασης της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2010 , σχετικά με διαδικασία βάσει του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 53 της συμφωνίας ΕΟΧ κατά των επιχειρήσεων ArcelorMittal, Emesa/Galycas/ArcelorMittal (España), GlobalSteelWire/Tycsa, Proderac, Companhia Previdente/Socitrel, Fapricela, Nedri/HIT Groep, WDI/Pampus, DWK/Saarstahl, voestalpine Austria Draht, Rautaruukki/Ovako, Italcables/Antonini, Redaelli, CB Trafilati Acciai, I.T.A.S., Ori Martin/Siderurgica Latina Martin, Emme Holding (Υπόθεση COMP/38.344 — Προεντεταμένος χάλυβας) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2010) 4387 (τελικό) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2010 κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2010) 6676 (τελικό) και την απόφαση της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2011 κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2011) 2269 (τελικό)] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ