Συνοπτικές πληροφορίες κοινοποιούμενες από τα κράτη μέλη σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 736/2008 της Επιτροπής περί της εφαρμογής των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ