TITJUR Rizzo Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 16 lutego 2012 r. # Ministero dell'Interno i Questura di Caltanissetta przeciwko Massimiliano Rizzo. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Włochy. # Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania - Swoboda przedsiębiorczości - Swoboda świadczenia usług - Gry hazardowe - Przyjmowanie zakładów na imprezy sportowe - Wymóg koncesji - Konsekwencje wynikające z naruszenia prawa Unii przy udzielaniu koncesji - Wydanie 16 300 dodatkowych koncesji - Zasada równego traktowania i obowiązek przejrzystości - Zasada pewności prawa - Ochrona posiadaczy wcześniejszych koncesji - Przepisy krajowe - Minimalne odległości obowiązujące między punktami przyjmowania zakładów - Dopuszczalność - Działalność transgraniczna podobna do działalności objętej koncesją - Zakaz w przepisach krajowych - Dopuszczalność. # Sprawa C-107/11.