Pisno vprašanje P-2488/10 vlaga Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE) za Komisijo. Liberalizacija vizumskega režima ter Bosna in Hercegovina