2011/141/EU: Sklep Komisije z dne 1. marca 2011 o spremembi Odločbe 2007/76/ES o izvajanju Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, v zvezi z medsebojno pomočjo (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 1165) Besedilo velja za EGP