Mnenje Odbora regij – Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB)