Besluit (EU) 2017/343 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2017