Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2178 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1433 για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Pouligny-Saint-Pierre» (ΠΟΠ)]