2012/537/EU: Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2012 o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danska)