Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004 , ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu