Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 854/2004 2004 m. balandžio 29 d. nustatantis specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles