2017 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2326, kuriuo imiprotrinas patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 18-o tipo biocidiniams produktams gaminti (Tekstas svarbus EEE. )$