Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/474 της Επιτροπής της 15ης Μαρτίου 2021 για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Pistacchio di Raffadali» (ΠΟΠ)]