2012/277/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 21. maja 2012 o spremembi Odločbe 2002/840/ES o sprejetju seznama odobrenih objektov za obsevanje živil v tretjih državah (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 3179) Besedilo velja za EGP