Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6126 — Thermo Fisher/Dionex Corporation) Текст от значение за ЕИП