Direktiva Komisije 2011/59/EU z dne 13. maja 2011 o spremembi prilog II in III k Direktivi Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov zaradi prilagoditve tehničnemu napredku Besedilo velja za EGP