2012/638/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  24. septembra 2012 , ktorým sa potvrdzujú opatrenia navrhnuté Holandskom na ochranu chránených morských oblastí Noordzeekustzone, Vlakte van de Raan a Voordelta [oznámené pod číslom C(2012) 6510]