2012/638/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 24 päivänä syyskuuta 2012 , Alankomaiden merellisten suojelualueiden Nordzeekustzone, Vlakte van de Raan ja Voordelta suojelemiseksi ehdottamien toimenpiteiden vahvistamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 6510)