Sklep Komisije z dne 29. julija 2002 o ustanovitvi Evropske skupine regulatornih organov za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (Besedilo velja za EGP) (2002/627/ES)