Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1471 της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τον καθορισμό των επιτοκίων που θα εφαρμοστούν για τον υπολογισμό του κόστους χρηματοδότησης μέτρων παρέμβασης που συνίστανται στην αγορά, την αποθεματοποίηση και τη διάθεση των αποθεμάτων για τη λογιστική χρήση 2021 του ΕΓΤΕ