Sprawa T-471/11: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 24 listopada 2011 r. — Éditions Jacob przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Konkurencja — Koncentracja przedsiębiorstw — Decyzja uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem pod warunkiem odsprzedaży aktywów — Stwierdzenie przez Sąd nieważności początkowej decyzji dotyczącej zatwierdzenia przez Komisję nabywcy odsprzedawanych aktywów — Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji w sprawie ponownego zatwierdzenia tego samego nabywcy — Brak pilnego charakteru — Wyważenie interesów)