RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus vee taaskasutuse miinimumnõuete kohta (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD)) Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Raportöör: Simona Bonafè