Pisno vprašanje E-010769/11 Carl Schlyter (Verts/ALE) za Komisijo. Pritožba proti državi članici in postopki za zagotavljanje preglednosti