Официален вестник на Европейския съюз, C 223I, 7 юли 2020 г