Streszczenie decyzji Komisji z dnia 29 września 2020 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa AT. 40299 – Systemy zamykania) (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 6486) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 40/06