Sažetak Odluke Komisije od 29. rujna 2020. u vezi s postupkom na temelju članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 53. Sporazuma o EGP-u (Predmet AT.40299 – Sustavi zatvaranja) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 6486) (Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku) (Tekst značajan za EGP) 2021/C 40/06