Uredba Sveta (EGS) št. 2560/77 z dne 7. novembra 1977 o spremembah nomenklature za nekatere kmetijske proizvode, raznih uredb o teh proizvodih in skupne carinske tarife